Ochotnicza Straż Pożarna w Kołbaskowie

STATUT

STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŁBASKOWIE

R o z d z i a ł   I
 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 § 1 Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w KOŁBASKOWIE. zwane dalej OSP. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną. Siedzibą OSP jest Kołbaskowo § 2 Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. § 3 Ochotnicza straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej. § 4 Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

R o z d z i a ł    I I
 CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 
 § 5 1. Celem stowarzyszenia jest: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. działania na rzecz ochrony środowiska. § 6 Zadania i cele wymienione w § 5 ochotnicza straż pożarna realizuje przez: organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowywania informacji o powyższym. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej. organizowanie, spośród swoich członków, pododdziałów pożarniczych. prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej. organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu. § 7 Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową Związku i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Walne zebranie członków określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności: udział w akcjach ratowniczych, Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP. 


R o z d z i a ł  I I I
 CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 § 8 Członkowie OSP dzielą się na: członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych, członków wspierających, członków honorowych. § 9 Członkami zwyczajnymi OSP mogą być: pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych, małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OS § 10 Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”. § 11 Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat, i złożyła przyrzeczenie. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP. § 12 Członkowie zwyczajni mają prawo: wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat. uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP. używać munduru, dystynkcji i odznak. § 13 Do obowiązków członka zwyczajnego należy: aktywne uczestniczenie w działalności OSP. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP. podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym. dbanie o mienie OSP. regularne opłacanie składek członkowskich. § 14 Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną. § 15 Członkostwo ustaje na skutek: skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego, skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach: rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie. nie usprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia. śmierci członka. wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach: prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP. przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 2 i w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu. od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3, członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna. do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem. skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP. § 16 Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości. § 17 Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu.

R o z d z i a ł  I V
 WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 § 18 Władzami OSP są: walne zebranie członków, zarząd, komisja rewizyjna. § 19 Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. § 20 Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym. Kadencja władz OSP trwa cztery lata i kończy się z chwilą powołania nowych władz. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW § 21 Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP. Do kompetencji walnego zebrania członków, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy: wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP. wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności OSP. udzielenia absolutorium zarządowi OSP. uchwalenie programu działania i budżetu OSP. wybór, spośród siebie zarządu w liczbie 3 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich. wybór spośród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób. uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę. ustalanie wysokości składki członkowskiej. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP. wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP. podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP. nadawanie członkostwa honorowego OSP. podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP. § 22 Walne zebranie członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne. Zwyczajne walne zebranie członków OSP jest zwoływane raz na 4 lata, a sprawozdawcze raz na rok. Zwyczajne walne zebranie członków i walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. § 23 Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP: z własnej inicjatywy, na żądanie komisji rewizyjnej OSP, na żądanie połowy liczby członków OSP. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania. Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania, spośród spraw określonych w § 20 ust. 2 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania. Nadzwyczajne walne zebranie OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania. § 24 Przebieg walnego zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów. ZARZĄD § 25 Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. § 26 Do zadań zarządu należy: reprezentowanie interesów OSP. realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania. zwoływanie walnego zebrania. niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej. udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu. opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak. tworzenie jednostek operacyjno-technicznych. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych. dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu. § 27 Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu. § 28 Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP. § 29 Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub dwóch członków zarządu w tym Prezes. § 30 Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do naczelnika należy: Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki. § 31 Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia: pochwałę ustną, pochwałę w rozkazie naczelnika , wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody, sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki. § 32 Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne: upomnienie ustne, nagana w rozkazie naczelnika , wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP. KOMISJA REWIZYJNA § 33 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy: przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich. składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP. przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności. wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium. Komisja rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: być członkami zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) § 34 Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. § 35 Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

R o z d z i a ł  V
 MAJATEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP 
 § 36 1. Majątek i fundusze OSP powstają z: składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków i zapisów, ofiarności publicznej, 2. uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP. § 37 Zabrania się: udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP Kołbaskowo w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”, przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych, wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


R o z d z i a ł V I
 ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP 
 § 38 Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ˝ ogólnej liczby członków. § 39 Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ˝ ogólnej liczby członków. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania. § 40 W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność gminy Kołbaskowo. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.